Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 november 2018

Bijdrage D66 voor de begroting 2019

Introductie

Hieronder vindt u de integrale tekst van de bijdrage die Fractievoorzitter Els Kardol heeft uitgesproken bij de begrotingsbespreking op 13 november 2018.

 

 

D66 wil iedereen die gewerkt heeft aan de begroting en de najaarsnota complimenteren met het geleverde werk. Het is vast weer hard werken om dit voor elkaar te krijgen. Bedankt hiervoor.

Eerst over de Najaarsnota. Net als de andere partijen maakt ook D66 zich grote zorgen over de oplopende tekorten in de jeugdzorg. Wij hebben begrepen dat er een onderzoek komt door de rijksoverheid, maar we zijn dan ook zeer blij dat er een intern onderzoek komt. Graag horen wij van het college op welke termijn wij de resultaten van het intern onderzoek tegemoet kunnen zien?

D66 is  zeer content met de begroting voor 2019. In de begroting staan veel plannen, die ook in ons verkiezingsprogramma staan. Dus eigenlijk zou ik nu kunnen stoppen met mijn bijdrage. Toch zijn er een aantal punten waar wij iets over willen zeggen. Ik ga dus nog maar even door.

Het speerpunt voor D66 voor de komende jaren is: duurzaamheid. En dan duurzaamheid in de brede zin van het woord: we hebben het niet alleen over de energietransitie, CO2-reductie, circulaire economie, maar ook over het waarborgen van een democratische en inclusieve samenleving. En duurzaamheid gaat wat ons betreft ook over ruimte voor iedereen ongeacht afkomst, geaardheid, seksuele voorkeur of beperking. Op al deze punten kunnen stappen gezet worden.

Het vorige college, waar D66 ook deel van uit maakte, heeft afgesproken dat Tynaarlo in 2030 energieneutraal zou zijn, zonder daar trouwens harde doelstellingen bij te formuleren. Het was meer een ‘stip op de horizon’, zonder een duidelijk stappenplan.

Vragen: hoe staat het hier eigenlijk mee? Hoe merken we, concreet, dat we op de goede weg zijn? Welke stappen willen of moeten we de komende jaren stellen om deze doelstelling Energieneutraal in 2030 te bereiken?  En hoe gaan we dit aanpakken?

Het is goed om te horen dat de nieuwe sporthallen in Groote Veen energieneutraal en gasloos gebouwd worden. Dit een is grote stap voorwaarts in het bereiken van dit doel.

Zoals gisteren te lezen was in veel kranten komt er 100 miljoen beschikbaar voor het plaatsen van zonnepanelen op scholen.

Vragen: kent het college de stichting Schooldakrevolutie die initiator is van dit plan? Gaat het college onderzoeken of de daken van onze schoolgebouwen ook geschikt zijn voor zonnepanelen? Gaat het college onderzoeken of het interessant is om hiervoor subsidie aan te vragen?

Wij hebben  schriftelijke vragen gesteld over duurzame mobiliteit, het rijden op waterstof of elektriciteit en de mogelijke aanschaf van zulke voertuigen door de gemeente. Vanochtend hebben we antwoord op deze, en andere vragen gekregen. Wij vinden het jammer dan we er zo lang op hebben moeten wachten. Omdat we niet op de antwoorden konden wachten heeft D66, samen met LT en GL hierover een motie ingediend. De mede-indieners hebben er in hun bijdrage al iets over gezegd.

De gemeente staat voor de volgende grote transformatie. Dit keer in het ruimtelijk domein. De gemeente krijgt een grotere bevoegdheid en de oude zekerheden gaan op de schop. Dit keer willen we vanaf het begin integraal werken. D66 wil daarom graag toewerken naar een duurzaamheidtoets, waar op basis van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, plannen, initiatieven en visies worden beoordeeld. Deze doelen beslaan een breed spectrum van zaken, van energiebesparing tot racisme en corruptie.

Vragen: Zou het college bereid zijn tot het invoeren van een duurzaamheidstoets voor alle plannen die opgesteld en beoordeeld worden door de gemeente Tynaarlo? Zou het college hier onderzoek naar willen doen of het mogelijk is om zo’n toets toe te passen? En dan gaat het niet alleen om de enge definitie van duurzaamheid,  maar bijvoorbeeld ook over  inclusie, inwonersparticipatie, afvalstromen en veiligheid/? Is het college bereid om ook deze punten mee te nemen in zo’n toets?

De begroting zoals wij die nu hebben ontvangen is een stuk leesbaarder geworden. Maar zelfs nu moeten we flink ons best doen om de samenhang en de consequenties van keuzes te vatten. Daarom hebben wij de volgende vragen: zou het college er voor voelen om te werken aan een digitale, interactieve begroting, waarbij bijvoorbeeld gewerkt wordt met hyperlinks? Maar ook mogelijkheden om te sorteren per onderwerp, zoals duurzaamheid of per wijk/dorp, zodat we kunnen zien hoeveel hieraan uitgegeven wordt? Zou het college willen onderzoeken welke mogelijkheden er op dit gebied al zijn? En deze mogelijkheden voor te leggen aan de raad?

Wij vinden het belangrijk dat niet alleen raadsleden goed inzage hebben in de begroting, maar dat dat ook inwoners moet gelden. Overweegt het college om ook inwoners en bedrijven deelgenoot te maken van de begroting van 2019? Er zou begonnen kunnen worden met een goede uitleg, door middel van bijvoorbeeld een animatie. Zo kun je ook jongeren en laaggeletterden geïnformeerd worden. Lijkt het college dit ook een goed idee? En zou het college bereid zijn om dit al voor de begroting 2019 voor elkaar te krijgen?

Op termijn zouden ook inwoners gebruik moeten kunnen maken van een interactieve begroting waarbij zij bijvoorbeeld kunnen zien hoeveel geld er naar hun wijk/dorp gaat. Is het college bezig met plannen om ook dit mogelijk te maken? Of wil het college overwegen om hier aan te gaan werken? Is het een idee om hier dan ook inwoners bij te betrekken?

En als we het dan toch over inwonersparticipatie hebben. Het college gaat de komende jaren werken om bewoners niet alleen te laten meepraten en meedenken, maar ook te laten meebeslissen met plannen die hen aangaan. In de begroting is hier financiële ruimte voor gecreëerd. Daar zijn wij heel blij mee. We moeten als raad, college en hele gemeente vaker het stuur uit handen durven geven. Bewoners moeten op dorps- en buurtniveau invulling kunnen geven aan hun eigen omgeving.

Vragen: Hoe gaat het college invulling geven aan de inwonersparticipatie? Zijn hier al ideeën over? Op wat voor termijn denkt het college met plannen te komen?  Welke rol heeft de raad volgens het college?  Hoe staat het college tegenover de coöperatieve wijkraad waarin naast ingelote inwoners ook raadsleden zitten? Of tegenover wijk- of buurtbudgetten waarbij bewoners, zelf en samen gaan over financiële beslissingen in hun buurt? En klopt het dat er al gewerkt wordt met buurtbudgetten? Kan daar al iets over gezegd worden?

 

D66 heeft technische vragen gesteld over Mijnbuurtje.nl. Als antwoord kregen wij dat dit concept breed kan worden ingezet bij veel meer zaken dan alleen het Sociaal Domein. Vragen: is het mogelijk om de presentatie die is toegezegd aan de werkgroep sociaal domein om te zetten in een presentatie voor de hele raad? Of alle raadsleden uit te nodigen voor de presentatie die in de werkgroep sociaal domein wordt gegeven?  Ook voor duurzaamheidprojecten, de omgevingsvisie maar ook andere vormen van inwonersparticipatie is mijnbuurtje.nl geschikt. Is het hele college hiervan op de hoogte? Wil het college aangeven voor welke projecten binnen de gemeente zij het concept nog meer geschikt vinden? Hoe gaat het college dit soort initiatieven combineren met het brede project van inwonersparticipatie?

De jongerenraad staat. 12 jongeren zijn met heel veel enthousiasme begonnen aan hun taak. Ook al ben ik af en toe stiknieuwsgierig wat ze doen, we moeten ze niet te dicht op de lip zitten. We horen ze wel weer wanneer ze ons iets te melden hebben.

D66 is heel blij met de doorstart van de tussenvoorziening. De verantwoordelijkheid voor en het risico van deze kleinschalige opvang ligt nu bij de rijksoverheid.

Na een gezamenlijke motie van D66 en Leefbaar Tynaarlo uit 2016 zit er na 20 jaar eindelijk beweging in nieuwbouwplannen in Vries. Wij verwachten nu van het college dat er spoedig plannen aan de raad worden voorgelegd, zodat de eerste bewoners snel verwelkomt kunnen worden.

D66 heeft samen met Leefbaar Tynaarlo gesprekken gehad over het rentetarief die de Gemeenschappelijk Kredietbank te Assen hanteert voor het aangaan van een lening. Op dit moment berekent de GKB in bepaalde gevallen een rentetarief van 14% aan de sociale minima in onze gemeente. Dit is een absurd hoog tarief. Uit onze gesprekken blijkt dat deze tarieven naar beneden kunnen. Alleen moet er dan een derde partij garant staat voor de eventuele kosten. Is het college bereid met een voorstel te komen om een dergelijk garantstelling af te geven? En op welke termijn?

 Motie Mezenkasten tegen eikenprocessierupsen

D66 heeft een motie ingediend om mezen in te zetten tegen de eikenprocessierups. Dit gebeurt door het plaatsen van nestkasten op een aantal plekken in de gemeente, door inwoners, scholen of natuurorganisaties. De haren van deze rups veroorzaken heftige klachten bij mensen. Nu komen de rupsen nog maar op een paar plekken voor in onze gemeente, maar wij gaan er van uit dat de rups langzamerhand steeds verder naar het noorden oprukt.

Vraag: Hoe staat het college tegenover het inzetten van mezen ter bestrijding van de eikenprocessierups? En lukt het om deze nestkasten te laten plaatsen voor het begin van het broedseizoen?

 

Bedankt voor jullie aandacht.

 

Noot: De nestkastjesmotie is met een grote meerderheid aangenomen. De wethouder heeft aangegeven dat ze gaan zorgen dat er voor het volgende broedseizoen nestkastjes beschikbaar zijn.