Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 november 2020

Begroting 2021 en Najaarsbrief 2020

Vorige week is de begroting voor 2021, samen met de najaarsbrief 2020, behandeld in de gemeenteraad van Tynaarlo.

 

Najaarsbrief

Wij hebben bij de Najaarsbrief extra aandacht gevraagd voor het participatiebudget. Mede door de corona is er weinig tijd besteed aan inwonersparticipatie in onze gemeente. Om dit budget niet kwijt te raken hebben we ons hard gemaakt om dit budget te gebruiken voor projecten in 2021. En dit is gehonoreerd. Wij hebben hierbij het college op het hard gedrukt om

De tekst van de D66-bijdrage:

Participatie 

Participatie is geen speeltje van een politieke partij of een groep inwoners. Participatie is een serieuze manier om meer betrokkenheid te creëren en betere besluiten te nemen. Onze inwoners hebben hier recht op.

In 2020 is het budget voor burgerparticipatie niet gebruikt. Dit geld wordt, gelukkig, naar 2021 doorgeschoven. D66 vindt het jammer dat er in 2020 niet veel gebeurd is op dit gebied. Het coalitieakkoord heet niet voor niets Samen, Open en duurzaam. Ga dan ook eens serieus aan de slag, samen met de inwoners. En ja, soms zijn mensen alleen maar aan het participeren om hun eigen kleine stukje aarde te verdedigen. Maar, de meeste mensen willen graag en serieus meedenken, meewerken en mee oplossen. Zorg daar dan ook voor. Er zit weinig structuur in de manier waarop de gemeente Tynaarlo aan participatie doet. En ook binnen de gemeente zitten college en raad vaak niet op één lijn.

Verder in de najaarsnota wordt steeds over inspraak gesproken. Naar ons idee een symptoom van het bredere probleem. Participatie is zo veel meer dan alleen inspraak, het wordt dan ook tijd om het echt serieus op te pakken!

Zorg dat er in 2021 een gedegen participatieplan komt waarbij alle stakeholders meegenomen worden. En maak een routekaart (sorry voor het modewoord) per project: wie wil je, wanneer, hoe en waarom betrekken.

Wij roepen het college ook op om te gaan werken aan e-participatie: het digitaal betrekken van inwoners. In andere gemeenten zijn hier al successen mee geboekt. Het eerste voordeel hiervan is, dat je ook jongeren sneller en beter betrekt bij de gemeentelijke besluitvorming. En betrek hier JongTynaarlo bij. Daarnaast is het coronavirus nog lang niet verdwenen uit Nederland en kan participatie toch gewoon doorgaan.

 

Het college geeft, bij monde van participatiewethouder Pepijn Vemer, aan dat er een participatieplan komt in 2021 en dat gekeken gaat worden hoe participatie tóch kan plaatsvinden ondanks alle beperkende coronamaatregelen.

 

Begroting 2021

Bij de behandeling van de begroting werd de fracties gevraagd antwoord te geven op een tweetal vragen: zien we voldoende terug van wat we hebben meegegeven bij de PPN én past het binnen de kaders?

Wij konden niet anders dan een typisch, genuanceerd D66-antwoord op deze vragen geven: ja, en nee.

 

Ja, er zijn nu eindelijk maatregelen aangekondigd om het tekort op het SD te beperken. Of deze maatregelen voldoende zijn, kom ik zo op terug. Ja, er wordt niet bezuinigd op biodiversiteit/invasieve exoten, zoals wel in de PPN stond. En daar zijn wij blij mee. Maar ook hier kom ik zo op terug. Nee, want de extra OZB verhoging is wat ons betreft niet structureel. En het incidentele budget voor duurzaamheid wordt, wat ons betreft wel op een heel bijzondere manier aangewend.

 

Eerst het Sociaal Domein

D66 maakt zich, net als alle andere partijen, zorgen over het sociaal domein. Het maatregelenpakket moet 1 mio euro opleveren. Op zich een goed uitgangspunt voorzitter, maar wij vinden alle maatregelen nog flinterdun.

Uit de begroting 2021 blijkt dat er niet daadwerkelijk voorstellen worden gedaan voor bezuinigingen op het Sociaal Domein. Het is meer een opschoonactie geworden, waarvoor de ambtenaren zich een slag in de rondte hebben gewerkt. Wij zullen de komende maanden vinger aan de pols houden en verwachten dat het college de raad elk kwartaal op een gedegen manier informeert.

Er is een belangrijke uitspraak gedaan door de Centrale Raad van Beroep waaruit blijkt dat de gemeenten bij aanvragen Jeugdwet moeten nagaan of ouders genoeg “eigen kracht “ hebben.  Met andere woorden kunnen ouders een eigen bijdrage betalen? D66 geeft het college in overweging om dit nader te onderzoeken.

Wij vinden het belangrijk dat de kosten van het Sociaal Domein (en dan vooral Jeugdzorg en WMO-abonnementstarief) goed gemonitord wordt. Zorg eerst dat hier efficiënter gewerkt gaan worden.

Dan de OZB.

2020/2021 zijn bijzondere jaren voor onze gemeente. Wij snappen dat bijzondere tijden, bijzondere maatregelen vragen. De OZB verhoging voor 2021 is dan ook te billijken. Wel vinden wij dat zodra het kan de OZB weer terug moet naar de normale trendmatige verhoging. Vandaar de motie die wij samen met het CDA indienen.

Wij snappen dat in onze gemeente de sterkste schouders, de zwaarste lasten moeten dragen. Maar de meeste huiseigenaren hebben een gewoon inkomen en hebben in deze tijd moeite om rond te komen. Niet elke huizenbezitter is een potentiële miljonair. Dus wat ons betreft gaat het OZB-percentage omlaag, zodra het kan. En dan graag op een slimme en duurzame manier, door bijvoorbeeld het OZB-percentage te koppelen aan het energie-label van een huis.

Wij hebben, samen met CDA, een motie ingediend, waarin aangegeven wordt dat de OZB weer naar beneden gaat (dus alleen nog maar alleen de trendmatige verhoging van ca. 2%) zodra dit mogelijk is. Mocht 2022 net zo’n moeilijk jaar worden als 2021, dan is voor ons bespreekbaar dat de OZB langer op een hoger niveau ligt.

Als derde: Incidenteel budget duurzaamheid: 170k

Wil het college nou werkelijk 170k uitgeven aan voornamelijk plannen en voorlichting over duurzame mobiliteit? Dit lijkt ons een heleboel geld voor een onderwerp waar een gemeente weinig invloed op heeft. Wij zien dan ook graag dat dit budget inzet wordt voor concrete maatregelen die meteen effect hebben. Ook wordt tijd dat de gemeente zelf het goede voorbeeld gaat geven.

Bij de bespreking van de PPN in juni dit jaar hebben wij aangegeven dat wij ons zorgen maken over de biodiversiteit in brede zin van het woord of wel: over pijler 5 in de nota duurzaamheid. De groene woestijn, de gele grasvelden (glyfosaat), het verdwijnen van houtwallen, allemaal onderwerpen die meer aandacht verdienen. De raad zal in het voorjaar 2021 hier een raadstafel over organiseren. Gaan we wachten op het tovermiddel omgevingsvisie voordat wij ons als gemeente over gaan buigen of gaan wij eerder aan de slag? Voor een plattelandsgemeente als Tynaarlo is natuur/milieu heel belangrijk. Er zou een biodiversiteitsvisie richting raad komen in 2020. Kan het college aangeven wanneer we deze mogen ontvangen? En zou het college dan alsjeblieft met een brede visie, voor de gehele 5de pijler, willen komen en niet alleen bermbeleid? En gebruik hier dan een stuk van het duurzaamheidsbudget voor.

Biodiversiteit is een belangrijk thema in Tynaarlo: een groot deel van ons grondgebied is natuur of cultuurland. Biodiversiteit (zowel fauna als flora) is hierbij essentieel. Wij zien liever dat de gemeente aandacht aan dit deelgebied van duurzaamheid besteed dan aan het stimuleren van en informeren over duurzame mobiliteit. Natuurlijk moet de gemeente zelf haar voertuigen verduurzamen. Maar wij zien het niet als taak van de gemeente om de inwoners te stimuleren duurzamer te gaan rijden, vooral omdat een gemeente hiervoor geen financiële middelen heeft. Wij vinden dit een rijkstaak.

Verkiezingen 2021

In maart vinden de verkiezingen voor de TK plaats. Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners kunnen stemmen als ze dat willen. Denk daarbij ook aan de bewoners van Visio/Brinkstichting. Dit mede op verzoek van het VN panel.

Welke maatregelen gaat het college nemen zodat mensen, die nu niet of moeilijk kunnen stemmen dit volgend jaar wel kunnen doen? En is zij bereid dit voor o.a. de bewoners van Visio/Brinkstichting te regelen?

De Burgemeester, als verantwoordelijke, geeft aan dat er van alles gedaan gaat worden om de tweedekamerverkiezingen in maart 2021 goed te laten verlopen. Om te zorgen dat de stembureaus corona-proof zijn en goed toegankelijk voor iedereen hebben wij aangegeven dat het VN-panel betrokken moet zijn bij de plannen. Dit is toegezegd door het college.

 

Indien je vragen hebt over onze bijdrage, over de begroting van 2021 of over andere onderwerpen: de fractie is altijd te bereiken. Wij hebben op donderdagavond (om de veertien dagen) een fractievergadering. Deze is voor iedereen toegankelijk. Momenteel natuurlijk wel digitaal.